Nepojmenovaný dokument
   Hlavní menu
Přístupů celkem:  Nyní online:
   JMÉNO
   HESLO  
FS - K, s.r.o.

Informace pro klienty

Zprostředkovatel pojištění:

FS-K s.r.o.
Kaštanová 8
620 00 Brno
IČ: 26915111
(Dále jen FS-K)

Je registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů pod číslem 130204VPA (Celý zápis v registru je k nalezení na webové adrese : http://ispoz.cnb.cz/ )

1. FS-K prohlašuje, že jako výhradní pojišťovací agent pro pojišťovnu Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa) má smluvní povinnost, vykonávat zprostředkování pojištění pouze pro tuto pojišťovnu.

2. FS-K prohlašuje, že jemu podřízení zprostředkovatelé: Renata Bílková, registrační číslo: 033170PPZ Stanislav Vykopal, registrační číslo: 033179PPZ (dále jen PPZ) jsou zplnomocněni vykonávat činnost pro FS-K

3. FS-K prohlašuje, že za PPZ uvedené v odst. 2 přebírá plnou odpovědnost.

4. FS-K prohlašuje, že nemá jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy, převyšující 10 %

5. FS-K prohlašuje, že Kooperativa nemá jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu FS-K, převyšující 10 %

Postup při podání stížností na pojišťovacího zprostředkovatele:

Bude-li mít pojistník výhrady proti činnosti FS-K s.r.o. jako pojišťovacího zprostředkovatele, nebo činnosti PPZ uvedených v odst. 2, je povinen tyto výhrady písemně uplatnit nejprve u jednatele společnosti, který je povinen se jimi zabývat a ve lhůtě 30ti dnů podat pojistníkovi informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněné výhrady či nikoli a v případě, že tyto výhrady byly oprávněné, pak pojistníkovi sdělí, jakým způsobem byly vyřešeny.

Nedojde-li tímto způsobem k uspokojivému vyřešení stížnosti pojistníka a mezi ním a pojišťovacím zprostředkovatelem vzniklý spor přetrvá, pak je k řešení tohoto sporu příslušný soud, jehož věcná a místní příslušnost je stanovena občanským soudním řádem., tj. zákonem č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších novel.